Koolieelse lasteasutuse seadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=680867

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=182080 


Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349293


Ülenurme valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 

https://www.riigiteataja.ee/akt/409042013021

Lasteaia põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/402042014037

Lasteaia arengukava

www.riigiteataja.ee/akt/4020420140


Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa tasumise kord

www.riigiteataja.ee/akt/431122013015

© Tõrvandi lasteaed "Rüblik"