Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul. Hoolekogu täpsemad pädevused leiab lasteaia põhimäärusest. 

Lastevanemate hoolekogu koosseis 2016/2017

Haljand Kaasik,  Ülenurme vallavalitsuse esindaja 
Ulvi Haav,  lasteaia esindaja
Lapsevanemad
Triin Kukk                          hoolekogu esimees
Annika Kiss
Heidi Eit
Teodora Tarkus
Priit Salumaa
Rauno Sirel
© Tõrvandi lasteaed "Rüblik"